Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

Justice for Nature, z.s., IČO 26556014, Hodějovice č.ev. 14, okr. Pelhřimov 393 01, Zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka L 6584/KSCB, je ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „ GDPR“), správcem osobních údajů.

 

Tyto zásady obsahují informace o zpracování osobních údajů fyzických osob spolku jako správcem osobních údajů a jsou účinné od dne 1.3. 2019.

V záležitostech správy Vašich osobních údajů můžete spolek kontaktovat prostřednictvím:

 • e-mailové adresy info@pralesdetem.cz ,
 • telefonicky na +420 732 227 248
 • datovou schránkou u3imkuq nebo
 • písemně na adrese sídlem Hodějovice č.ev 14, okr.Pelhřimov 393 01

 

 

Článek 2

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Spolek zpracovává osobní údaje v rámci plnění předmětu své činnosti, kterým je ochrana přírody, dobrovolnické programy, práce s veřejností, protipytlácké hlídky a aktivity dle stanov spolku. Jedná se zejm. o osobní údaje členů spolku, zaměstnanců spolku a smluvních partnerů spolku, příp. jejich statutárních zástupců, dobrovolníků, sponzorů, členů klubu a dárců spolku.

Zpracovávanými osobními údaji jsou zejména:

 

 • Základní osobní identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, podpis, číslo OP, cestovního pasu, či jiného dokladu,
 • kontaktní údaje: korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo,
 • profilové a ostatní životopisné osobní údaje a informace,
 • další osobní údaje, které spolek zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně, jakož i zcela nebo částečně automatizovaně.

 

Článek 3

K jakým účelům zpracováváme Vaše osobní údaje a jaký k tomu máme právní důvod?

 1. Zpracování osobních údajů z důvodu plnění práv a povinností z uzavřeného smluvního vztahu: Pokud jste se spolkem uzavřel(a) smlouvu (o poskytování právních služeb, pracovní apod.) zpracovává spolek Vaše osobní údaje z důvodu naplnění účelu takové smlouvy.
 2. Zpracování osobních údajů z důvodu hájení oprávněných zájmů spolku nebo třetí osoby: Spolek zpracovává Vaše osobní údaje také v tom případě, že je jejich zpracování nezbytné z důvodu oprávněných zájmů spolku či třetí strany nebo k výkonu práv, které spolku přiznávají obecně závazné právní předpisy
 3. Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu: Pokud jste udělil(a) spolku souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, zpracovává spolek Vaše osobní údaje pro konkrétní účel nebo účely, se kterým(i) jste souhlasil(a). Může se jednat např. o zpracování Vašich profilových či referenčních údajů a jejich uveřejnění na internetových stránkách spolku   nebo na adrese https://justicefornature.org/

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem dobrovolném souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, ani zákonnost zpracování založená jiným právním důvodem než je Váš dobrovolný souhlas. 

 

Článek 4

Jak dlouho Vaše osobní údaje ukládáme?

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů a lhůta jejich uložení závisí na účelu, pro který jsou zpracovávány, a na právním důvodu jejich zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme vždy jen po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování. Vaše osobní údaje mohou být následně uloženy po dobu, po kterou takovou povinnost ukládají spolku obecně závazné právní předpisy, nebo po dobu nezbytnou pro hájení oprávněných zájmů spolku nebo třetí osoby.

Uložení Vašich osobních údajů probíhá vždy v souladu s GDPR a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

 

 

Článek 5

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Zpracování osobních údajů je v rámci spolku zajišťováno zaměstnanci spolku Prales dětem a pracovníky spolku Prales dětem s pracovním poměrem na dohodu. Pokud dochází ke zpracování Vašich osobních údajů externími osobami, jsou tito zpracovatelé oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje pouze v rámci pokynů spolku a k účelům, k nimž je oprávněn Vaše údaje zpracovávat spolek. Jinými způsoby nebo k jiným účelům nejsou externí osoby oprávněny Vaše údaje využít.

Je-li to nezbytně nutné pro splnění povinnosti, kterou spolku ukládají obecně závazné právní předpisy, nebo ukládá-li takovou povinnost spolku vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné moci, dochází k předání osobních údajů také úřadům nebo orgánům uvedeným v těchto předpisech nebo rozhodnutí v rozsahu nutném pro splnění takové povinnosti.

 

 

Článek 6

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na oznámení správce ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jakožto dozorového orgánu, to vše za podmínek stanovených GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

V případě zpracování založeného na Vašem dobrovolném souhlasu máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Podrobné poučení o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů najdete níže.

 

POUČENÍ O PRÁVECH PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  

Justice for Nature, z.s., IČO 26556014, Hodějovice č.ev. 14, okr. Pelhřimov 393 01, Zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka L 6584/KSCB, (dále jen „spolek“) Vás tímto jako správce osobních údajů informuje o právech, která máte v souvislosti s jejich zpracováním na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

 

V záležitostech správy Vašich osobních údajů můžete spolek kontaktovat prostřednictvím:

 • e-mailové adresy info@pralesdetem.cz ,
 • telefonicky na +420 732 227 248
 • datovou schránkou u3imkuq nebo
 • písemně na adrese sídlem Hodějovice č.ev 14, okr.Pelhřimov 393 01

 

Článek 1

Právo na přístup k vašim osobním údajům

Jako subjekt údajů máte právo požadovat po spolku, aby Vám sdělil, zda zpracovává Vaše osobní údaje.

Pokud spolek Vaše osobní údaje zpracovává, máte právo získat k těmto osobním údajům přístup. Můžete požadovat i některé další informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů jako jsou účely jejich zpracování, sdělení kategorií dotčených osobních údajů nebo sdělení plánované doby, po kterou budou osobní údaje uloženy, a není-li možné ji určit, pak alespoň kritérií použitých pro její stanovení.

 

Článek 2

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem dobrovolném souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, ani zákonnost zpracování založená jiným právním důvodem než je Váš dobrovolný souhlas.

 

Článek 3

Právo na opravu

Jednou ze základních zásad zpracování osobních údajů je jejich přesnost. Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje, které spolek zpracovává, nepřesné, můžete žádat jejich opravu. Spolek dotčené osobní údaje na Vaši žádost ověří a případnou nepřesnost opraví.

S přihlédnutím k účelu zpracování můžete žádat též doplnění neúplných osobních údajů.

  

Článek 4

Právo na výmaz

Pokud je dán některý z důvodů stanovených v GDPR a zároveň není zpracování Vašich osobních údajů nezbytné s ohledem na některou z okolností, která uplatnění tohoto práva podle GDPR vylučuje, máte právo požadovat po spolku, aby vymazal (zlikvidoval) Vaše osobní údaje a dále je neuchovával.

Mezi důvody, pro které můžete žádat výmaz Vašich osobních údajů, patří zejm. skutečnost, že Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, dále pak že jste odvolal(a) udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování (viz též „právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů“), nebo pokud by byly Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně.

Uplatnění práva na výmaz vylučuje např. okolnost, že jejich zpracování je nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro splnění právní povinnosti, kterou spolku ukládají obecně závazné právní předpisy.

 

Článek 5

Právo na omezení zpracování

Pokud nastane některý z níže uvedených případů, máte právo na to, aby spolek omezil zpracování Vašich osobních údajů:

 • pokud byste popíral(a) přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby spolek mohl přesnost Vašich osobních údajů ověřit,
 • zpracování je protiprávní a Vy byste odmítl(a) výmaz Vašich osobních údajů a žádal(a) byste místo toho omezení jejich použití,
 • spolek již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak Vy byste je požadoval(a) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • vznesl(a)-li byste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody spolku převažují nad Vašimi oprávněnými důvody (viz též „právo vznést námitku“).

Pokud by bylo zpracování Vašich údajů omezeno, mohou být tyto Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.

 

Článek 6

Právo na oznámení ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů

Pokud došlo k opravě, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete požadovat po spolku, aby Vás informoval o příjemcích Vašich osobních údajů, kterým tuto skutečnost oznámil, s výjimkou případů, kdy je takové oznámení nemožné nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí.

  

Článek 7

Právo na přenositelnost osobních údajů

Díky právu na přenositelnost údajů můžete získat od spolku osobní údaje, které se Vás týkají a které jste spolku poskytl(a), ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že se jedná o osobní údaje, které spolek zpracovává na základě Vašeho dobrovolného souhlasu nebo na základě smlouvy a zároveň zpracování těchto osobních údajů probíhá automatizovaně. Bude-li to technicky proveditelné, můžete též žádat, aby spolek předal Vaše údaje přímo jinému správci.

Právem na přenositelnost údajů však nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Článek 8

Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud se jedná o zpracování z důvodu veřejného zájmu, při výkonu veřejné moci, anebo pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. Vznesete-li takovou námitku, budou Vaše údaje nadále zpracovávány pouze v případě prokazatelných závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro účely určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

 

Článek 9

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

Jako subjekt osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

To neplatí, pokud je rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, nebo pokud je založeno na Vašem výslovném souhlasu, nebo pokud je povoleno obecně závaznými právními předpisy.

 

Článek 10

Právo podat stížnost k dozorovému úřadu

Aniž by byly dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno GDPR.

V České republice je tímto dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

O pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku Vás informuje dozorový úřad, u kterého podáte stížnost.

 

Článek 11

Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je zabezpečena též povinností každého správce oznámit Vám bez zbytečného odkladu porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že bude mít určitý případ porušení za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody. Tato informační povinnost se nevyžaduje při zavedení určených ochranných opatřeních, nebo vyžadovalo by její splnění nepřiměřené úsilí.